fbpx

מדיניות פרטיות

רם מוגרבי ארדיטי בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר (להלן: "האתר").

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה בכל הקשור להיבטי פרטיות והיא מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת באתר. החברה מעניקה למשתמש ההרשאה לעשות שימוש באתר בכפוף להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן נאסף המידע, איזה שימוש אפשר שיעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת במידע ושומרת אותו.

לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את המידע. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות ולכך שמידע יישמר וינוהל במאגר כאמור.

השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש במדיניות הפרטיות, למונחים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

1. מהו מידע?
במדיניות הפרטיות, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובקשר עם השירותים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש וכן מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

 

2. המקורות מהם החברה אוספת מידע אודות המשתמש באתר
2.1. מידע שהמשתמש מוסר לחברה באתר.
2.2. מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה באתר
2.3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה.
2.4. מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש שהמשתמש עושה באתר.

 

3. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
3.1. מידע כללי ופרטי קשר של המשתמש לרבות שם ופרטי קשר לרבות כתובת דוא"ל ומספר טלפון.
3.2. ככל שהמשתמש קיבל גישה לאזור האישי באתר, החברה תאסוף את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו): שם ופרטי קשר (כולל כתובת, דוא"ל ומספרי טלפון – קווי ו/או נייד), מספר תעודת זהות, מידע בקשר עם הנכס של המשתמש, תמונה וכל מידע נוסף שהמשתמש ימסור ו/או יתקבל בקשר עם המשתמש.
3.3. כל מידע נוסף שמתקבל בקשר עם המשתמש והשימוש באתר.

 

4. המטרות לשמן נאסף המידע ("המטרות")
החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
4.1. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה באתר.
4.2. לשם הפעלה, ניהול, תפעול ותחזוקה של האתר.
4.3. לשם שיפור איכות השירותים באתר.
4.4. לשם ניתוח, עריכת סטטיסטיקות וסקרים בקרב המשתמשים.
4.5. לשם פנייה ויצירת קשר עם המשתמש.
4.6. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים אשר עשויים להתאים להעדפותיהם;
4.7. ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;
4.8. לצורך משלוח דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
4.9. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק לרבות דיוור של הצעות שיווקיות.
4.10. לצרכים פנימיים של החברה;
4.11. לשם עמידה בהוראות דין.
4.12. לשם בירור וניהול של טענות, מחלוקות, הליכים משפטיים בין המשתמש לבין החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים.

 

5. העברה של המידע
5.1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הפרטיות.
5.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
5.3. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
5.3.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק לרבות פלטפורמות פרסום שונות, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים.
5.3.2. אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
5.3.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש לבין החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים.
5.3.4. בין חברות ותאגידים בקבוצת רם מוגרבי ארדיטי ו/או שותפים בפרויקטים שונים.
5.3.5. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסים ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן בכל מקרה של בחינת היתכנות למקרים הנזכרים לעיל.
5.3.6. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לחברה, למשתמשים ולצדדים שלישיים.
5.4. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים ו/או לאחסן את המידע אצל צדדים שלישיים כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות אשר רמת ההגנה של המידע בהן שונה מהוראות הדין הישראלי. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות הפרטיות, השימוש באתר ובשירותים מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר חלקם ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

 

6. Cookies
6.1. החברה עשויים להשתמש בכלים אוטומטיים צוברי מידע, לרבות cookies, ,pixels s'sdk ,beacons tags ודומיהן אשר הינן טכנולוגיות הנשלחות למכשיר ממנו הנך גולש ומאחסנות עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי (להלן ביחד "העוגיות").
6.2. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן שהמשתמש שהה באתר, מידע שהמשתמש צפה באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, כתובת ה – IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב ו/או מכשיר טלפון ו/או מכשיר טאבלט ו/או כל מכשיר אחר של המשתמש באינטרנט) לרבות המיקום הגיאוגרפי המשוער הנגזר ממנה, מספר כניסות לאתר, מאפייני המכשיר או המחשב של המשתמש לרבות רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד. החברה או צדדים שלישיים, המפעילים ו/או משתמשים במידע שנצבר ע"י העוגיות, יכולים לגשת מעת לעת למידע הנצבר בעוגיות ומידע כאמור עשוי להישמר בשרתים של החברה ו/או של הצדדים השלישיים.
6.3. החברה עושה שימוש בעוגיות למטרות הבאות – כולן או חלקן: (1) תפעול שוטף של האתר (2) איסוף נתונים בקשר עם השימוש באתר (3) שיפור חווית הגלישה (4) סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות (5) אבטחת מידע (6) התאמה של תכנים ותוכן שיווקי אשר עשוי לעניין את המשתמש, גם כאשר המשתמש גולש באתרים אחרים.
6.4. עוגיות הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או האפליקציה של המשתמש יוצרים לפי פקודה ממחושבת אוטומטית משרתי החברה. . חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הדפדפן או היישום הרלבנטי נסגרים, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב של המשתמש או נשלחות לחברה לצורך מתן השירותים, כמפורט לעיל.
6.5. החברה נוקטת צעדי זהירות סבירים כדי להבטיח שמחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. יחד עם זאת, יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, הרי שהשימוש והמידע שנאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. לחברה אין שליטה על הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, או על הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. לחברה אין שליטה על כתבי המדיניות של אותם צדדים שלישיים או על האופן שבו הם מיישמים אותה, לרבות במקרים של בקשות להיגרע מאפשרות השימוש בעוגיות.
דוגמאות לשימוש בעוגיות צד ג'
6.6. החברה עושה שימוש בעוגיות של חברת ,META Google וכד' כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Analytics Google אשר מסייעת לחברה להתאים עבור המשתמשים את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. השימוש ב – -Analytics Google כפוף למדיניות הפרטיות הרלוונטית של Google.
6.7. בנוסף, החברה עושה שימוש בכלי ניתוח ומערכות פרסום שונים לרבות של Google, META וכד' ככלי מדידה פנימי של מאפייני השימוש באתר, מדידה של אפקטיביות קמפיינים פרסומיים ובחירת קהלים לקמפיינים. מידע נוסף על כלים אלו אפשר למצוא, בין היתר, במדיניות העוגיות של מערכות הפרסום האמורות.
6.8. בנוסף, החברה עושה שימוש בשירותי התאמה אישית של מודעות על ידי כלים שונים. כך לדוג' החברה עושה שימוש ב- Google Signals למשתמשי Google, שבחשבונם מופעלת האופציה להתאמה אישית של מודעותGoogle Ads Personalization) ) לצורך שירותי מדידת ביצועי מודעות פרסום. לשם שירות זה, עשויה החברה לשתף מידע אודות המשתמש עם הספק כגון שם, דוא"ל ו/או מספר טלפון, אשר ישמשו לשם זיהוי פרטי המשתמש והתאמת המודעות שהמשתמש עשוי לראות. פרטים על מדיניות השימוש בעוגיות של Google ועל אפשרויות לשלוט במידע הנאסף באמצעותה ניתן למצוא במדיניות הפרטיות והעוגיות של Google.
6.9. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במכשירו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המכשיר. לשם כך ניתן לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת חשוב לזכור, כי ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע, וכי מחיקת עוגיות קיימות אינה משפיעה על מידע, שכבר נשמר בעוגיות, בחברה ואצל צדדים שלישיים. בנוסף, ועל אף האמור, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.

 

7. אבטחת מידע
החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעות פרטי הקשר המופיעים במדיניות הפרטיות.

 

8. הגבלת אחריות
החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

 

9. תקופת החזקה של המידע
החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

 

10. זכות עיון במידע ותיקון המידע
הזכות לעיין ולתקן את המידע היא בהתאם להוראות החוק. אם משתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי יצירת קשר המופיעים במדיניות הפרטיות.

 

11. מידע אודות צדדים שלישיים
אם המשתמש מוסר מידע לידי החברה בקשר עם צדדים שלישיים לרבות בני משפחה וצדדים שלישיים נוספים, המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא קיבל הסכמה מפורשת ובכתב של אותו צד שלישי לאיסוף, עיבוד, אחסון והעברה של המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות וכי החברה רשאית לקבל, לשמור ולעבד את המידע של אותו צד שלישי בהתאם למדיניות הפרטיות.

 

12. הדין החל וסמכות השיפוט
12.1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
12.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם האתר לרבות מדיניות הפרטיות או הקשור לאתר, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 

13. שינויים ועדכונים
13.1. החברה וכל מי מטעמה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית תחול החל ממועד הטמעתה באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת במדיניות הפרטיות.
13.2. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

 

14. שונות
14.1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות הפרטיות לאחר. החברה ומי מטעמה תוכל להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
14.2. הוראות מדיניות הפרטיות מתווספות לכל הסכם, הסכמה ומסמך לרבות מדיניות ומסמכי פרטיות שישנם ושיהיו בין המשתמש לבין החברה. האמור במדיניות הפרטיות בא להוסיף ולא לגרוע מכל הסכם והסכמה אחרת בין המשתמש לבין החברה.
14.3. אין במדיניות הפרטיות כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

15. יצירת קשר
לכל שאלה והבהרה בקשר עם מדיניות הפרטיות, המשתמש רשאי ליצור קשר עם החברה באמצעות: service@r-m-a.co.il.

מועד עדכון אחרון: חודש יוני 2024.

X סגור
ביחד ננצח