fbpx

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט r-m-a.co.il (להלן: "האתר") אשר מנוהל ומופעל על ידי על ידי  רם מוגרבי ארדיטי בע"מ (להלן: "החברה").
 2. השימוש באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתר אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה בכל הקשור לאתר והשימוש בו (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד: "תנאי השימוש").
 3. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 
 4. האתר מיועד לשימוש של משתמשים בוגרים (18 שנים ומעלה) ואיננו מיועד לקטינים.
 5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.


תכנים ומידע באתר

 1. התכנים והמידע המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הינם בגדר מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס "IS-AS" ומידע זה אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה לרכישה של יחידות בפרויקט, מצג ו/או הבטחה כלשהי בקשר עם הפרויקט.
 2. ככל שהאתר כולל תמונות של אביזרים, ריהוט, מטבחים, משטחי העבודה, מוצרים ועוד (להלן ביחד: "המוצרים") הרי שהן מוצגות באתר לצרכי המחשה והדגמה בלבד. המוצרים אינם חלק מהפרויקטים ויחידות הדיור בפרויקטים.
 3. התוכניות המוצגות באתר אינן סופיות והן ניתנות לצורך המחשה, הדגמה והתרשמות בלבד. התוכניות כפופות לשינויים על פי היתר הבניה ו/או הנחיות ואישור רשויות התכנון ו/או היתרי שינויים. שטח הדירה המצוין בתוכניות חושב בהתאם להוראות הקבועות במפרט המצורף לצו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974. המסמכים המחייבים, לרבות תוכניות המכר הם אלה שיצורפו להסכם שייחתם (אם וככל שייחתם) בין הצדדים בלבד וכפופות להוראות ההסכם. המידות המצוינות בתוכניות הינן לפני טיח, צבע וחיפוי. המשתמש אינו יכול להסתמך על התוכניות.
 4. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע הקיים במידע הרשמי של החברה המצוי במשרדי החברה, יגבר האמור במידע הרשמי של החברה. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג באתר לבין ההסכם אשר ייחתם בין המשתמש לחברה, יגבר האמור בהסכם.

שימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם לדין ולהוראות תנאי השימוש.
 2. המשתמש מתחייב כי לא יגרום לכל נזק לחברה ולאתר ובין היתר לא יבצע ולא יסייע לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים לחברה ו/או לאתר.
 3. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
  • להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
  • להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
  • להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.
  • להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב).
  • להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או מי מטעמה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם.
  • להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לרבות זכות לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
  • להטעין, לשלוח, לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, אשר עשוי להרוס, להפריע או להגביל את השימוש באתר, בשרתים, בחומרה ובתוכנה.
  • להפריע בכל דרך, לקטוע או לשבש האתר לרבות על ידי הפרעה לפעולת השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר.
  • לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס על האתר והשימוש בו.
  • לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
  • להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.
  • למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
  • הצבת האתר או כל חלק ממנו בתוך מסגרת של אתר או אפליקציה אחרים או כחלק משירות אחר.
  • להפר את תנאי השימוש.
  • לעשות שימוש לרעה באתר, שימוש פוגעני, בלתי מוסרי, פוגע במשתמשים אחרים ו/או בחברה באופן כלשהו.

היעדר אחריות

 1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר.
 2. החברה משקיעה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה מעודכן ואולם יתכן שהמידע אינו שלם, אינו מעודכן ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות אחרות במידע. מובהר כי החברה אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו. המשתמש מתחייב לבדוק את נכונות המידע. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והחברה לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
 3. השימוש באתר היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והמשתמש פוטר את החברה וכל מי מטעמה, מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם לו ולכל מי מטעמו, בכל דרך שהיא בקשר עם האתר.
 4. החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את זמינות האתר, אולם המדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, והפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, לרבות בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה.
 5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא הפרעות ו/או תקלות, או כי הפרעות ו/או התקלות תתוקנה, או כי האתר יהא נקיים מבאגים, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים
 6. השימוש באתר הינו כפי שהוא (AS IS)' שהחברה ומי מטעמה נותנים מצג כלשהו, במפורש או במשתמע, במישרין או בעקיפין, בקשר עם האתר והמידע, לרבות בדבר התאמתם לצורכי המשתמש, נכונותם, שלמותם וכל מצג נוסף אחר.
 7. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות בקשר עם השימוש באתר, לרבות כל סיכון, נזק והוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו לו ו/או למי מטעמו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, בקשר עם השימוש באתר, כולם או חלקם, מוטלת על המשתמש בלבד.
 8. החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים, ישירים

או עקיפים, העלולים להיגרם לו, גם אם החברה יכלה לצפות אותם מראש, כתוצאה מהשימוש באתר.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או הפרת תנאי שימוש.

משלוח דברי פרסומת ודיוור ישיר

 1. החברה מציעה למשתמשים לקבל מהחברה וכל מי מטעמה מידע על הטבות, מבצעים, הנחות, מידע על פרוייקטים ומידע שיווקי לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "ההודעות" ו-"חוק התקשורת" בהתאמה).
 2. במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות דוא"ל, הודעות,, SMS ועוד.
 3. הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת.

קניין רוחני

 1. האתר, לרבות זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בה (להלן: "הקניין הרוחני"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לחברה את השימוש בהם, והם מוגנים על-ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
 2. אין במתן השימוש באתר משום מתן רישיון או זכות להשתמש (ובכלל זה העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא) בקניין הרוחני או חלקו ללא ההסכמה מראש בכתב מהחברה
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות קניין רוחני ובין היתר סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב( בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

 1. האתר יכול להציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאפליקציות ואתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באפליקציות ואתרים כאמור, דפי אינטרנט של אפליקציות ואתרים כאמור וכל תוכן שמפורסם בהם.

הדין החל וסמכות השיפוט

 1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

 שונות ותנאים נוספים

 1. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו של האתר וכן רשאית להפסיק את פעילות האתר, בהתאם להוראות הדין.  תנאי השימוש הקובעים והמחייבים הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באתר החלים בעת השימוש באתר. המשתמש מתבקש לעיין בתנאי השימוש מעת לעת ובטרם השימוש באתר ולעקוב אחר השינויים והעדכונים של תנאי השימוש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו בתנאי השימוש.
 2. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
 3. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, להוסיף או להסיר תכנים וכן להשעות או להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
 5. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר.

צור קשר

 1. לכל שאלה בקשר עם תנאי השימוש והאתר ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות פנייה ל: service@t-m-a.co.il


עודכן לאחרונה: חודש יוני 2024

X סגור
ביחד ננצח